Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

 


 

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm.).

 Osoba, która jest zainteresowana zamieszkaniem w domu pomocy społecznej powinna złożyć pisemny wniosek (podanie) o skierowanie do domu pomocy społecznej, do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.


Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej wydaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, pisemnie stwierdzającego brak możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminie.

Do wniosku należy dołączyć:

1.1.  Decyzje o przyznaniu osobie ubiegającej zasiłku stałego oraz pisemna zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemna zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą lub jej przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego.
1.2.  Decyzje organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
1.3.  Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

Decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej, oraz decyzje ustalającą odpłatność wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Cala skompletowana dokumentacja  przesyłana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. Na podstawie tej decyzji osoba jest przyjmowana do Domu Pomocy Społecznej.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

W razie niemożności przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc informuje się osobę zainteresowana o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu przyjęcia osoby wpisanej do rejestru oczekujących na wolne miejsce w domu, ponieważ tworzą się one przez zgon lub rezygnacje dotychczasowego mieszkańca.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualna sytuacje w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponoszą:
1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi (w zależności od wysokości dochodów ? w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium; w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w 2023 r.
wynosi:
 6 592,00 zł miesięcznie