"Zakres dzialania Domu Pomocy Spolecznej w Uhowie"

 


 

1. Dom swiadczy uslugi dostosowane do potrzeb mieszkanców uwzgledniajac w szczególnosci: wolnosc, intymnosc, godnosc i poczucie bezpieczenstwa.

2. Dom swiadczy uslugi, zgodnie z obowiazujacym standardem uslug:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniajac:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyzywienie,
 • odziez i obuwie,
 • utrzymanie czystosci,

2) opiekuncze, polegajace na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnosciach zyciowych,
 • pielegnacji,
 • niezbednej pomocy w zalatwianiu spraw osobistych,

3) wspomagajace, polegajace na:

 • umozliwieniu udzialu w terapii zajeciowej,
 • podnoszeniu sprawnosci i aktywizowaniu mieszkanców domu,
 • umozliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorzadnosci mieszkanców domu,
 • stymulowaniu nawiazywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodzina i spolecznoscia lokalna,
 • dzialaniu zmierzajacym do usamodzielnienia mieszkanca domu, w miare jego mozliwosci,
 • pomocy usamodzielniajacemu sie mieszkancowi domu w podjeciu pracy, szczególnie majacej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spelniajacych warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania srodków pienieznych i przedmiotów wartosciowych,
 • finansowaniu mieszkancowi domu nieposiadajacemu wlasnego dochodu wydatków na niezbedne przedmioty osobistego uzytku, w kwocie nieprzekraczajacej 30 % zasilku stalego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, zwanej dalej "ustawa",
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkanców domu oraz dostepnosci do informacji o tych prawach dla mieszkanców domu,
 • sprawnym wnoszeniu i zalatwianiu skarg i wniosków mieszkanców domu.

3. Dom umozliwia i organizuje mieszkancom pomoc w korzystaniu ze swiadczen zdrowotnych przyslugujacych im na podstawie odrebnych przepisów.

4. Dom pokrywa oplaty ryczaltowe i czesciowa odplatnosc do wysokosci limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Dom w miare posiadanych srodków moze pokryc wydatki na niezbedne uslugi pielegnacyjne w zakresie wykraczajacym poza uprawnienia wynikajace z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

6. W celu okreslenia indywidualnych potrzeb mieszkanca Domu oraz zakresu uslug, Dom powoluje zespoly terapeutyczno-opiekuncze.

7. Zespoly terapeutyczno-opiekuncze skladajace sie z pracowników Domu wspólnie z mieszkancem opracowuja i realizuja indywidualny plan wsparcia mieszkanca.

8. Dzialania wynikajace z indywidualnego planu wsparcia mieszkanca koordynuje pracownik Domu, zwany dalej ?pracownikiem pierwszego kontaktu?, wskazany przez mieszkanca Domu, jezeli wybór ten jest mozliwy ze wzgledu na jego stan zdrowia i organizacje pracy Domu.