24 kwietnia 2018

 

W dniu 24.04.2018 r. podpisaliśmy ostateczny protokół odbioru końcowego prac, przewidzianych do realizacji w ramach działania pn. termomodernizacja obiektu etap II ? wymiana II części okien nadziemia. Niezależnie od mniej lub bardziej kapryśnych warunków atmosferycznych, prace zostały przez wykonawcę wykonane zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz terminowo.

Wymiana II części okien nadziemia, była drugim i przedostatnim działaniem w II etapie prac termomodernizacyjnych obiektu, realizowanych w ramach projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Na obiekcie nadal trwają prace związane z termoizolacją stropodachów i ścian zewnętrznych poszczególnych budynków Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.