30 października 2017

Wymiana części okien nadziemia, czyli Termomodernizacja obiektu ? Etap I w trakcie realizacji.

Kolejnym etapem kompleksowej inwestycji realizowanej w naszym Domu Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, jest termomodernizacja obiektu ? Etap I (wymiana okien nadziemia).

W ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania, wybrany został Wykonawca tego etapu inwestycji firma KM Budownictwo Maciej Mokrzewski, Tomasz Kozicz s.c.,
z którym w dniu 26.10.2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania.