W dniu 1 sierpnia 2017 r. w Białymstoku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii” WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16. Projekt jest dofinansowany w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Beneficjentem projektu jest Powiat Białostocki, zaś jego Realizatorem nasz Dom Pomocy Społecznej. W ramach projektu zrealizowane zostaną kompleksowe inwestycje, mające na celu poprawę efektywności energetycznej naszego obiektu tj.:

- modernizacja systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej, w tym m.in. instalacja paneli fotowoltaicznych oraz nowoczesnych pomp ciepła;

- kompleksowa termomodernizacja obiektu: wymiana okien nadziemia, przeprowadzona w dwóch etapach oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu;

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego.

Zakończenie realizacji wszystkich inwestycji w ramach projektu zaplanowane zostało na 31.07.2018 r., zaś zakończenie projektu na 14.09.2018 r.