31 lipca 2018

W dniu 26.07.2018 r. podpisaliśmy ostateczny protokół odbioru końcowego prac, przewidzianych do realizacji w ramach działania pn. termomodernizacja obiektu etap II ? docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na ostatnim etapie realizacji prac, termomodernizacja została wykonana zgodnie ze sztuką, dokumentacją techniczną oraz naszymi oczekiwaniami.

 

Termomodernizacja stropodachu i ścian zewnętrznych obiektu, była ostatnim rzeczowym etapem prac realizowanych w ramach projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Tym samym, w dniu 26.07.2018 r. zakończyliśmy rzeczową realizację projektu. Przed nami jego ostateczne rozliczenia finansowe.