28 lutego 2018

 

W dniu 21.02.2018 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą wybranym w procedurze przetargu nieograniczonego firmą P.H.U. ROLTEKS Sokoły Marcin Kruszewski, ul. Kolejowa 33, 18-218 Sokoły, na realizację zamówienia pn.   termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - Etap II (wymiana drugiej części okien nadziemia). Jest to pierwsze z dwóch działań, zaplanowanych w ramach ostatniego zadania: termomodernizacja obiektu ? etap II w projekcie pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. W ramach działania planowane są: demontaż starej, niewymienionej oraz montaż nowej stolarki okiennej, w sumie 141 okien, a jego realizacja zaplanowana została w okresie od 21.02.2018 r. (tj. od momentu podpisania umowy) do 30.04.2018 r.

Liczymy jednocześnie na sprzyjające warunki atmosferyczne, które pozwolą na pomyślne i zgodne z harmonogramem projektu, zakończenie wszystkich zadań inwestycyjnych w bieżącym działaniu