15 grudnia 2017

Do połowy grudnia 2017, zrealizowaliśmy pomyślnie wszystkie działania inwestycyjne zaplanowane na ten rok w ramach projektu: . ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Zgodnie z harmonogramem projektu wykonane zostały następujące roboty:
- modernizacja systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie (instalacja pomp ciepła do podgrzewu ciepłej wody oraz skorelowanych z pompami paneli fotowoltaicznych, a także izolacja rur cieplnych);
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu (wymiana punktów świetlnych na energooszczędne typu LED oraz części opraw oświetleniowych);
- wymiana pierwszej części stolarki okiennej w obiekcie w ramach I etapu prac termomodernizacyjnych (demontaż oraz utylizacja starych, a także kompleksowy nowych 130 okien).
Łączna wartość zrealizowanych w roku 2017 inwestycji wyniosła: 957 345,90 PLN brutto, z czego 65% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 35% to wkład własny Beneficjenta - Powiatu Białostockiego.
Przed nami niemniej pracowity rok 2018, podczas którego w ramach ww. projektu, zrealizujemy końcowe już inwestycje termomodernizacji (Etap II), na które złożą się:
- termoizolacja stropodachów oraz ścian zewnętrznych obiektu;
- wymiana drugiej części okien nadziemia.