30 listopada 2017

 

Dopiero w ramach trzeciego, przeprowadzonego przez nas w trybie przetargu nieograniczonego postępowania udało się wyłonić wykonawcę zadania pn. modernizacja oświetlenia wewnętrznego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie realizowanego jako jedno z kilku zadań w ramach projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ostatecznie w ramach ponowionego postępowania, przeprowadzonego zgodnie z procedurą, wybrany został Wykonawca tego etapu inwestycji firma ENERI Damian Sulewski, z którym w dniu 28.11.2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania. W związku z powyższym, już od następnego dnia po podpisaniu umowy w naszym obiekcie prowadzone są zaawansowane prace związane z wymianą przestarzałych punktów oraz opraw oświetleniowych, na oświetlenie energooszczędne.