17 października 2017r.


Modernizacja systemu 
grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej ? inwestycja nabiera tempa.


 
Pierwszym etapem kompleksowej inwestycji realizowanej w naszym Domu Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, jest modernizacja systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej.

 

W ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania, wybrany został Wykonawca tego etapu inwestycji firma Aqua-Tech Smilewicz, Tuz Spółka Jawna, z którym w dniu 09.10.2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania.

 

Kilka dni później na naszym placu rozpoczęły się prace przygotowawcze do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie oraz na dachu obiektu, a także montażu zewnętrznych jednostek pomp ciepła, zaś w budynku zaczęto instalację wewnętrznych jednostek pomp ciepła oraz modernizację istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej.

 

Intensywne prace zewnętrzne, mimo zróżnicowanych warunków pogodowych sukcesywnie posuwają się do przodu.