8 sierpnia 2017r.

Realizujemy projekt ?Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii? WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu ? Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez kompleksową jego termomodernizację oraz instalację Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Zadania inwestycyjne zaplanowane w ramach projektu to:

- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja systemu grzewczego, w tym montaż nowoczesnych pomp ciepła, instalacja paneli fotowoltaicznych, modernizacja istniejących instalacji c.o. i c.w.u.;

- termomodernizacja obiektu tj. docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymiana części okien nadziemia (zadanie podzielone na dwa etapy);

- modernizacja wewnętrznego obiektu (wymiana dotychczasowych źródeł światła na LED oraz wymiana części opraw świetlnych).

 

Planowane efekty projektu to:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 427,33 tony równoważnika CO2;

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji ? 4775,51 m2;

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych ? 1 548 438,18 kWh/rok;

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej ? 4543,11 GJ/rok;

- Roczne oszczędności finansowe związane ze zużyciem całej energii: oświetlenie + ogrzewanie ? 188 323,00 PLN;

- Ilość energii elektrycznej zaoszczędzonej w wyniku modernizacji oświetlenia wewnętrznego ? 46 949,40 kWh/rok;

- Liczba złożonych audytów energetycznych ex post ? 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 726 022, 54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR) w ramach projektu wynosi: 1 121 914,60 PLN co stanowi 65% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny Beneficjenta w ramach projektu wynosi: 604 107,94 PLN co stanowi 35% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Okres, w którym projekt jest realizowany to: 03.10.2016 r. ? 31.07.2018 r., termin finansowego zakończenia realizacji projektu to 14.09.2018 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.